etc. black Mastercard

HELAIAN PENERANGAN PRODUK

Lihat dalam ENGLISH

SILA BACA HELAIAN PENERANGAN PRODUK INI SEBELUM ANDA PUTUSKAN UNTUK MELANGGAN MANA-MANA KAD PRABAYAR MASTERCARD ETC. SILA PASTIKAN ANDA JUGA MEMBACA TERMA DAN SYARAT KAD PRABAYAR MASTERCARD ETC. SEBELUM MENGAMBIL PRODUK TERSEBUT KERANA ANDA AKAN TERTAKHLUK KEPADA TERMA DAN SYARAT. SEKIRANYA TERDAPAT SEBARANG PERCANGGAHAN ANTARA HELAIAN PENERANGAN PRODUK INI DAN TERJEMAHANNYA DALAM MANA-MANA BAHASA LAIN, VERSI BAHASA INGGERIS HELAIAN PRODUK INI AKAN MENGGANTIKAN DAN MENGATASI MANA-MANA BAHASA LAIN.

1. Apakah produk ini?

Kad Prabayar Mastercard etc. (“Kad”) ialah kad pembayaran dan kad gaji. Produk ini menekankan kebolehcapaian kewangan dengan gaya hidup pembayaran digital masa hadapan di mana pengguna boleh mengakses akaun mereka melalui dompet etc. untuk melakukan pembayaran bil, pemindahan wang dalam talian, penyelenggaraan akaun (termasuk menyekat Kad anda, mengurus had dan membolehkan transaksi luar negara), semakan baki, sejarah transaksi, tambah nilai dan banyak lagi. Produk ini ditujukan untuk individu termasuk warga asing yang tidak mempunyai akaun bank.

2. Apakah ciri-ciri Kad ini?

 • Pembayaran bersama jenama Mastercard dan kad gaji.

 • Pilihan pembayaran dengan/tanpa sentuhan.

 • Kad tersebut dilampirkan kepada e-Dompet.

 • Had kad yang diluluskan: RM10,000 (“Saiz Dompet”).

 • Diterima oleh berjuta peniaga Mastercard di seluruh dunia (tempat jualan dan e-dagang).

 • Pengeluaran tunai di lebih 2 juta ATM yang diterima Mastercard.

 • Ganjaran pulangan tunai & faedah.

 • Pendedahan dana adalah terhad kepada jumlah dana yang telah dimuatkan terlebih dahulu ke dalam Kad.

3. Bagaimana untuk mengaktifkan Kad Prabayar Mastercard etc. dan bila saya boleh menggunakan Kad Prabayar Mastercard etc. saya?

Sebaik sahaja anda menerima Kad Prabayar Mastercard etc., anda dikehendaki mengaktifkan Kad dengan mendaftar melalui aplikasi e-dompet etc. kami (tersedia di Google Play, Apple App Store dan Galeri Aplikasi Huawei). Anda boleh mula menggunakan Kad dengan saiz dompet RM10,000 sebaik

sahaja kami menyemak dan meluluskan permohonan anda.

4. Apakah yuran dan caj yang perlu saya bayar?

Yuran dan caj yang dikenakan ke atas Kad Prabayar CIDB Bayo adalah seperti jadual di bawah:

Jenis Yuran dan Caj Yuran dan Caj (RM)
Yuran Kad RM25.00 setiap kad
Yuran Tambah Nilai
 • FPX
Tiada caj
Yuran Pengeluaran Tunai ATM (melalui rangkaian Mastercard membolehkan ATM)
 • Dalam Malaysia
RM1.00 setiap transaksi
 • Luar Negara
RM10.00 setiap transaksi
Pindahan Bank ke Akaun Sendiri Dikecualikan
Yuran Penyelenggaraan RM10.00 setahun (Dikenakan bayaran jika tiada transaksi untuk tahun tersebut)
Yuran Penggantian Kad RM15.00 setiap kad (Tidak terpakai untuk penipuan/pemalsuan)
Yuran Penukaran Mata Wang (untuk pembelian/pengeluaran dalam mata wang asing) Caj rangkaian
Yuran Transaksi Rentas Sempadan (untuk pembelian melalui peniaga di luar Malaysia tetapi dicaj dalam Ringgit Malaysia) 0.5% + caj rangkaian
Yuran Pengambilan Draf Jualan RM15.00 per sale draft
Salinan cetak Yuran Pengambilan Penyata RM5.00 setiap dokumen
Yuran Pemberitahuan SMS (SMS dihantar seperti yang diminta oleh pelanggan) RM0.20 setiap SMS

5. Apakah syarat utama produk ini?

 • Kad Prabayar Mastercard etc. boleh digunakan oleh individu dan juga majikan untuk pekerja mereka menggunakan Kad tersebut. Anda boleh memohon Kad dengan menghubungi Khidmat Pelanggan kami ditalian +603-7621 5151 atau hantarkan e-mel ke support@bayo.my.

 • Anda mestilah merupakan warganegara Malaysia, pemastautin tetap atau warga asing yang tinggal secara sah di Malaysia dan dengan alamat surat-menyurat setempat yang sah. Anda hendaklah berumur 18 tahun dan ke atas, tetapi sesiapa di bawah umur lapan belas (18) tahun masih boleh mendaftar tertakluk kepada kebenaran bertulis ibu bapa atau penjaga yang sah untuk permohonan Kad Prabayar Mastercard etc.

 • Tiada dokumen pendapatan diperlukan untuk memohon tetapi anda mesti memberikan dokumen pengenalan peribadi dan sebarang dokumen dan/atau maklumat lain yang mungkin diperlukan dari semasa ke semasa.

 • Anda mesti melindungi Nombor Pengenalan Peribadi (PIN), OTP atau kod laluan anda dan tidak boleh mendedahkan PIN atau OTP yang sama kepada pihak ketiga.

 • Anda mesti memastikan Kad anda mempunyai dana yang mencukupi (iaitu baki sedia ada) sebelum menjalankan sebarang transaksi.

 • Tambah nilai dan penggunaan Kad anda terhad kepada Saiz Dompet maksimum. Anda tidak boleh menambah nilai Kad anda melebihi Saiz Dompet maksimum.

 • Anda tidak boleh menggunakan Kad anda untuk membeli barangan atau perkhidmatan yang menyalahi undang-undang atau untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang dan/atau penipuan.

 • Anda mesti menggunakan Kad anda mengikut terma dan syarat yang mengawal Kad.

 • Jika anda ingin menamatkan Kad Prabayar Mastercard etc. anda, anda mesti menghubungi Khidmat Pelanggan Bayo ditalian +603-7621 5151 pada waktu bekerja kami. Semua baki Nilai Tersimpan dalam Kad Prabayar Mastercard etc. anda akan dikembalikan kepada anda (selepas penolakan sebarang yuran dan caj yang berkenaan) dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penamatan atau pembatalan Akaun. Pembayaran balik hendaklah dibayar kepada Pelanggan dengan mengkreditkannya ke akaun Pelanggan yang diselenggarakan dengan bank tempatan (hanya jika akaun bank disediakan). Tiada pembayaran balik akan diproses sekiranya Kad ditamatkan disebabkan aktiviti penipuan atau mencurigakan.

 • Kami berhak untuk mengenakan bayaran yang mungkin terpakai pada akaun Kad anda yang mungkin berada dalam status tidak aktif (tidak aktif untuk tempoh dua belas (12) bulan berturut-turut).

 • Kad anda tidak boleh dipindah milik dan hanya boleh digunakan oleh anda sebagai Pemegang Kad.

 • Jika anda gagal mematuhi mana-mana Terma dan Syarat produk, kami berhak untuk menyekat, menggantung, membatalkan dan/atau menamatkan Kad anda.

 • Kami juga boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, mengehadkan, menyekat, menggantung, membatalkan atau menamatkan (tanpa membayar balik sebarang baki) Kad anda atau penggunaan Kad anda jika kami mengesan sebarang aktiviti luar biasa, tidak teratur, mencurigakan, penipuan atau tidak dibenarkan atau transaksi pada Kad dan/atau akaun anda; atau jika kami mengesyaki penyalahgunaan Kad dan/atau akaun anda.

**Penting: Sila baca Terma and Syarat produk yang lengkap yang mengawal penggunaan Kad termasuk kewajipan anda sebelum anda memohon Kad.

6. Apakah risiko-risiko utama?

Jika Kad anda hilang atau dicuri atau anda mengesyaki bahawa anda telah menjadi mangsa kepada transaksi yang tidak dibenarkan, anda mesti segera menyekat Kad Prabayar Mastercard etc. anda melalui aplikasi dompet etc. atau menghubungi Khidmat Pelanggan Bayo ditalian +603- 7621 5151 yang beroperasi jam 8.30 pagi hingga 11.00 malam dari hari Isnin hingga Jumaat dan 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari pada cuti umum, Sabtu, dan Ahad.

Sila ambil maklum bahawa kami hanya boleh menyahaktifkan Kad Prabayar Mastercard etc. apabila menerima notis kehilangan atau kecurian yang sewajarnya dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kerosakan dan transaksi yang tidak dibenarkan. Walaupun kami akan mencuba sebaik mungkin untuk membantu anda, kami tidak bertanggungjawab untuk melayan sebarang pertikaian yang difailkan selepas empat belas (14) hari perniagaan dari tarikh transaksi atau tarikh pembayaran dihantar.

7. Bagaimana untuk mendapatkan kad gantian? Adakah baki sedia ada saya akan dipindahkan ke kad gantian saya?

Untuk memohon kad gantian, anda boleh menghubungi Khidmat Pelanggan kami di talian +603-7621 5151 atau hantarkan e-mel ke support@bayo.my. Proses penggantian mungkin akan mengambil masa sehingga 10 hari bekerja. Baki sedia ada anda akan dipindahkan ke kad gantian anda dalam masa 5 hari bekerja dari tarikh kad gantian anda dikeluarkan.

8. Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai Kad?

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web kami di https://etc.bayo.my/ Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Khidmat Pelanggan Bayo di talian +603-7621 5151 yang beroperasi jam 8.30 pagi hingga 11.00 malam dari hari Isnin hingga Jumaat dan 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari pada cuti umum, Sabtu dan Ahad.

Versi: 01/2024

Semakan Semula: 16 Januari 2024