etc. black Mastercard

TERMA DAN SYARAT

UMUM

Lihat dalam ENGLISH

TERMA DAN SYARAT INI MENGAWAL PENGGUNAAN KAD PRABAYAR CIDB BAYO YANG DISEDIAKAN OLEH BAYO PAY (M) SDN BHD (DI SINI DIRUJUK SEBAGAI “BPSB”). TERMA DAN SYARAT INI HENDAKLAH DIMAKLUMKAN KEPADA PELANGGAN PADA MASA PERMOHONAN, PENDAFTARAN DAN/ATAU PADA MASA PENGHANTARAN KAD PRABAYAR CIDB BAYO. DENGAN MENGAKUI PENERIMAAN DAN/ATAU PENGGUNAAN KAD PRABAYAR CIDB BAYO DALAM BENTUK DAN/ATAU CARA YANG DITENTUKAN OLEH BPSB, PELANGGAN MENERIMA TERMA DAN SYARAT INI DAN BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN PERJANJIAN INI. BPSB BERHAK UNTUK MENGUBAH SUAI TERMA DAN SYARAT INI PADA BILA-BILA MASA TANPA NOTIS TERLEBIH DAHULU KEPADA PELANGGAN.

JIKA PELANGGAN TIDAK MEMAHAMI MANA-MANA TERMA DAN SYARAT, PELANGGAN BOLEH MENGHUBUNGI PERKHIDMATAN PELANGGAN BPSB UNTUK PENJELASAN.

1 DEFINISI

1.1 “Akaun”

bermaksud akaun prabayar BPSB yang diberikan kepada Pelanggan yang dipautkan kepada Instrumen Pembayaran yang dipegang oleh Pelanggan di mana (i) dana disimpan; bayaran untuk pembelian barangan dan perkhidmatan yang dilaksanakan oleh penggunaan Kad etc. oleh Pelanggan; dan (iii) dan semua yuran dan/atau caj didebitkan.

1.2 “Nombor Akaun Maya Affin Bank”

bermaksud nombor akaun maya yang dicipta oleh Affin Bank di mana ia terikat pada akaun perbankan BPSB yang dibuka dengan Affin Bank.

1.3 “Pedagang Dibenarkan

bermaksud mana-mana peruncitan atau orang lain, firma atau perbadanan yang menurut perjanjian pedagang, bersetuju untuk menerima atau menyebabkan cawangannya menerima Kad Etc. apabila dikemukakan dengan betul.

1.4 “Pengebil”

bermaksud senarai perkhidmatan pengebilan yang disediakan dalam Aplikasi Mudah Alih BPSB kepada Pelanggan untuk pembayaran bil.

1.5 “BPSB”

bermaksud Bayo Pay (M) Sdn Bhd (Nombor Pendaftaran: 1191346-P).

1.6 “Aplikasi Mudah Alih BPSB”

bermaksud aplikasi mudah alih BPSB menggunakan perisian aplikasi yang dijalankan pada peranti di mana Pelanggan boleh mendaftar dan memohon Kad Etc., mengaktifkan, mengakses, menetapkan dan mengedit Akaun.

1.7 “Laman Web BPSB”

bermaksud laman web ini terletak di URL: https://bayo.my

1.8 “Hari Bekerja”

bermakna hari di mana BPSB dibuka untuk perniagaan.

1.9 “Pelanggan”

bermaksud orang yang telah dikeluarkan dan didaftarkan kepadanya Kad Etc.

1.10 “Kad Etc.” atau“ Instrumen Pembayaran”

bermaksud mod pembayaran dalam bentuk Kad Prabayar fizikal, Dompet Mudah Alih atau Kad Prabayar Maya dalam talian yang dikeluarkan oleh BPSB yang diluluskan oleh BNMN di bawah nama Prabayar Etc. Mastercard yang disertakan dengan Perkhidmatan BPSB yang dikawal oleh Terma dan Syarat ini.

1.11 “Dompet Mudah Alih”

bermaksud pilihan pembayaran yang dilakukan melalui peranti mudah alih di mana nilai wang dompet mudah alih dikekalkan pada sistem BPSB.

1.12 “Rakan Kongsi” atau “Rakan Kongsi BPSB”

bermaksud rakan kongsi yang bekerjasama dengan BPSB untuk mendaftar Pelanggan BPSB dan mengedarkan Kad Etc.

1.13 “PIN”

bermaksud Nombor Pengenalan Peribadi yang diberikan oleh BPSB kepada Pelanggan untuk kegunaan bersama Kad Etc.

1.14 “Kad Prabayar”

bermaksud kad cip yang mematuhi EMV di mana nilai kewangan kad dikekalkan pada sistem BPSB.

1.15 “Produk”

bermaksud apa-apa barang atau barang dagangan yang disediakan oleh Pedagang Yang Dibenarkan.

1.16 “Tambah Nilai”

bermaksud urus niaga menambah nilai kewangan kepada Akaun.

1.17 “Perkhidmatan”

bermaksud sebarang perkhidmatan yang disediakan oleh BPSB untuk memudahkan pembayaran oleh Pelanggan, menggunakan mana-mana instrumen pembayaran BPSB sebagai cara pembayaran.

1.18 “Nilai Tersimpan”

bermaksud jumlah yang tersedia dalam Akaun untuk Transaksi menggunakan Kad Etc.

1.19 “Nilai Tersimpan Mata Wang”

bermaksud mata wang dalam Ringgit Malaysia (RM).bermaksud mata wang dalam Ringgit Malaysia (RM).

1.20 “Kad Prabayar Maya”

bermaksud pilihan pembayaran dalam talian yang diterima dalam talian melalui Aplikasi Mudah Alih BPSB dan nilai kewangannya dikekalkan pada sistem BPSB.

2 PENDAFTARAN, KELAYAKAN DAN PENGELUARAN

2.1

Permohonan boleh dibuat secara dalam talian (Aplikasi Mudah Alih BPSB) atau melalui Rakan Kongsi BPSB.

2.2

Pelanggan yang menghantar permohonan dalam talian dan meminta Kad Prabayar akan dikehendaki menunggu BPSB menghantar Kad Etc. ke alamat berdaftar Pelanggan.

2.3

Untuk mendaftar untuk Kad Etc., Pelanggan mestilah berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun. Sesiapa yang berumur di bawah lapan belas(18) tahun masih boleh mendaftar tertakluk kepada kebenaran bertulis ibu bapa atau penjaga yang sah terhadap permohonan untuk Kad Etc.

2.4

Untuk pengambilan sendiri Kad Prabayar, Pelanggan mesti membawa bersama dokumen pengenalan diri asalnya untuk tujuan pengumpulan kad. Hanya Pelanggan (seperti yang dinamakan dalam butiran permohonan) boleh mengambil sendiri Kad Prabayarnya.

2.5

Untuk tujuan menjalankan perniagaan BPSB (termasuk perkhidmatan dalam talian yang berkaitan), BPSB boleh mengumpul daripada Pelanggan dan menyimpan sebahagian atau semua data peribadi seperti, tetapi tidak terhad kepada, yang berikut untuk membolehkan BPSB menyediakan perkhidmatan kepada Pelanggan:

(a) Nama seperti di dokumen pengenalan;

(b) Jantina;

(c) Butiran maklumat, termasuk alamat, nombor telefon and alamat e-mel;

(d) Maklumat untuk pengesahan identiti, termasuk jenis dokumen pengenalan dan nombor pengenalan;

(e) Umur dan tarikh lahir;

(f) Pekerjaan; dan/atau

(g) Kewarganegaraan.

2.6

Pelanggan dikehendaki memberikan butiran peribadi yang benar, betul dan lengkap. BPSB tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang implikasi yang mungkin timbul akibat daripada sebarang kesilapan atau maklumat yang salah dalam butiran permohonan Pelanggan.

2.7

Sekiranya BPSB mendapati bahawa Pelanggan telah membuat aplikasi palsu atau menggunakan data palsu dalam permohonan Pelanggan untuk Kad Etc., BPSB berhak pada bila-bila masa untuk menyekat, membatalkan atau menamatkan permohonan Pelanggan dengan serta- merta atau Kad Etc. Pelanggan (mengikut mana-mana yang berkenaan) tanpa sebarang notis awal kepada Pelanggan dan BPSB berhak untuk menyimpan mana-mana baki dana dalam akaun Pelanggan dan BPSB tidak bertanggungjawab keatas mana-mana kerugian atau kerosakan yang dialami oleh Pelanggan untuk perkara yang sama. BPSB selanjutnya berhak untuk mengambil apa-apa tindakan terhadap Pelanggan sebagaimana yang difikirkan perlu atau yang mungkin diperlukan di bawah undang-undang yang mentadbir atau oleh pihak berkuasa yang berkaitan.

2.8

BPSB berhak untuk menidak dan menolak sebarang permohonan untuk Kad Etc. dan/atau tidak membenarkan untuk mengeluarkan Kad Etc. atas budi bicara mutlak BPSB tanpa memberikan sebarang sebab, dan keputusan BPSB adalah akhir dan muktamad.

2.9

Seorang Pelanggan dibenarkan mempunyai berbilang Akaun yang mungkin terdiri daripada Kad Prabayar, Dompet Mudah Alih dan Kad Prabayar Maya. Pemilikan Akaun ini tidak boleh dipindah milik.

3 PENGGUNAAN KAD ETC.

3.1

Kad Etc. hendaklah pada setiap masa kekal menjadi hak milik BPSB dan Pelanggan tidak boleh memindahkan Kad Etc. kepada mana-mana orang lain tanpa kelulusan BPSB secara bertulis. BPSB juga boleh mengenakan terma dan syarat yang difikirkan sesuai oleh BPSB mengikut budi bicara mutlaknya.

3.2

Pelanggan hendaklah:

(a) menjaga dengan baik Kad Etc. dan peranti mudah alih untuk mencegah kehilangan, kecurian, kerosakan dan/atau gangguan;

(b) segera memberitahu BPSB sekiranya berlaku kehilangan, kecurian, penggunaan tanpa kebenaran dan/atau gangguan. Pelanggan akan tetap bertanggungjawab ke atas semua kerugian dan kerosakan yang ditanggung oleh BPSB dalam kejadian ini;

(c) tidak menggunakan Kad Etc. untuk aktiviti-aktiviti haram dan/atau menyalahi undang-undang atau membenarkan orang lain menggunakan Akaun untuk aktiviti-aktiviti haram dan/atau menyalahi undang-undang;

(d) tidak mengubah, menyongsang aturan atau menyalin, atau membenarkan orang lain melakukan perkara yang sama, kepada Kad Etc;

(e) mengekalkan keselamatan dan kawalan yang mencukupi bagi mana-mana dan semua ID, kata laluan, PIN, atau mana-mana kod lain yang digunakan untuk mengakses Perkhidmatan BPSB;

(f) mematuhi semua keperluan, arahan, suruhan dan garis panduan untuk penggunaan Kad Etc. seperti yang dimaklumkan kepada Pelanggan dari semasa ke semasa;

(g) menggunakan Kad Etc. di Pedagang Sah berdasarkan baki Nilai Simpanan Akaun;

(h) bertanggungjawab ke atas semua caj yang timbul daripada semua transaksi, sama ada dibenarkan atau tidak dibenarkan, dilaksanakan dengan Kad Etc.; dan

(i) memberitahu BPSB dengan segera secara bertulis tentang sebarang perubahan dalam maklumat peribadi Pelanggan.

3.3

BPSB tidak bertanggungjawab untuk mengganti atau membayar pampasan kepada Pelanggan untuk kehilangan, kecurian, kerosakan, kecacatan, Kad Prabayar yang diusik dan/atau Muat Semula tanpa kebenaran.

3.4

BPSB tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa perbuatan, keengganan dan/atau peninggalan oleh mana-mana Pedagang Dibenarkan untuk menerima Kad Etc. dan BPSB juga tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kecacatan atau kekurangan dalam mana-mana Perkhidmatan yang disediakan oleh mana-mana Pedagang Dibenarkan.

3.5

BPSB boleh mengikut budi bicara mutlaknya membatalkan, menggantung, menarik atau menyekat Perkhidmatan Kad Etc. tanpa notis awal dan / atau pampasan kepada Pelanggan apabila berlaku mana-mana satu daripada perkara berikut:

(a) penggunaan Kad Etc. untuk sebarang tujuan penipuan, menyalahi undang-undang dan / atau bermaksud untuk menyalahi undang – undang termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran perundangan, peraturan dan/atau garis panduan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (“FSA”) dan/atau Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (“AMLA”);

(b) sebarang kegagalan teknikal dalam rangkaian Perkhidmatan;

(c) pelanggaran apa-apa Terma dan Syarat yang terkandung di sini oleh Pelanggan;

(d) penggunaan Kad Etc. yang tidak sah;

(e) sebarang perbuatan atau peninggalan Pelanggan yang mungkin pada pendapat BPSB menyebabkan kerosakan atau gangguan kepada Perkhidmatan.


Selepas pembatalan, penggantungan, penarikan atau sekatan Kad Etc. disebabkan oleh mana-mana perkara di atas, BPSB akan menyimpan mana-mana dan semua wang untuk tempoh masa yang tidak ditentukan mengikut perundangan, peraturan dan/atau garis panduan yang terpakai. Pelanggan tidak berhak untuk mendapatkan sebarang bayaran balik ke atas Nilai Tersimpan Akaun dan menuntut sebarang pampasan untuk sebarang kerugian yang timbul.

3.6

BPSB hendaklah mengikut budi bicara mutlaknya membatalkan, menghentikan atau menggantung Perkhidmatan atau Kad Etc. dengan notis munasabah sebelum atau menurut sebarang aktiviti berkenaan dengan peningkatan, pengubahsuaian dan / atau penyelenggaraan Perkhidmatan atau Kad Etc.

3.7

Pelanggan mengakui bahawa Pedagang Sah hendaklah pada setiap masa dipertanggungjawabkan dan bertanggungjawab ke atas semua barangan dan perkhidmatan yang dijual / disediakan kepada Pelanggan. Dengan menerima barangan dan perkhidmatan Pedagang Sah, Pelanggan bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang terpakai kepada barangan dan / atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pedagang Sah kepada Pelanggan.

3.8

Pelanggan mesti memastikan bahawa terdapat dana yang mencukupi dalam Akaun untuk membayar setiap Transaksi termasuk yuran dan caj yang dikenakan untuk Transaksi (jika ada). Jika baki Nilai Tersimpan tidak mencukupi, Transaksi akan ditolak.

3.9

Penahanan pra-kebenaran ialah proses di mana sistem BPSB secara automatik menahan jumlah pra-kebenaran daripada Nilai Tersimpan. Ia mungkin terpakai kepada kiosk petrol, hotel, pelayaran dan penyewaan kereta. Jumlah pra-kebenaran ini akan dikeluarkan sebaik sahaja BPSB menerima tuntutan ke atas jumlah sebenar daripada bank yang memperoleh.

3.10

Nilai Tersimpan maksimum dalam Akaun ialah Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu (RM10,000.00) sahaja atau sebarang jumlah boleh ditentukan oleh BPSB.

4 YURAN DAN CAJ

Pelanggan bersetuju untuk membayar dan memberi kuasa kepada BPSB untuk mendebit Akaunnya untuk yuran dan caj berikut:

a)

sebarang yuran dan caj yang dikenakan untuk Kad Etc. dan Perkhidmatan:

i. butiran penuh semua yuran dan caj yang dikenakan berkaitan dengan Kad Etc. dan Perkhidmatan disiarkan ke laman web BPSB; dan

ii. yuran atau caj mungkin tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak BPSB dengan perubahan tersebut disiarkan ke Laman Web BPSB;

b)

yuran guaman dan perbelanjaan lain yang ditanggung oleh BPSB dalam penguatkuasaan hak dan kelayakan BPSB di bawah Terma dan Syarat ini dan pemulihan wang yang terhutang oleh Pelanggan kepada BPSB di bawah Akaunnya; dan/atau

c)

sebarang fi dan caj munasabah lain yang dikenakan oleh BPSB untuk perkhidmatan yang diberikan kepada Pelanggan.

5 TRANSAKSI LUAR NEGARA DAN CAJ ASING

5.1

Pelanggan boleh menggunakan Kad Etc. dengan Pedagang Dibenarkan di luar Malaysia.

5.2

Sebarang Transaksi yang dilakukan selain daripada dalam Mata Wang Nilai Tersimpan hendaklah ditukar kepada Mata Wang Nilai Tersimpan pada kadar pertukaran seperti yang ditentukan oleh BPSB mengikut budi bicara mutlaknya. Yuran penukaran yang akan ditentukan oleh BPSB dari semasa ke semasa akan ditambah kepada amaun yang ditukar.

5.3

Pelanggan hendaklah memberi kuasa kepada BPSB untuk mengambil langkah sedemikian untuk mematuhi Peraturan Kawalan Pertukaran yang berkaitan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berhubung dengan sebarang Transaksi di luar negara.

6 PENGAKTIFAN CAD

6.1

Pelanggan mesti terlebih dahulu mengaktifkan Kad Etc. sebelum penggunaannya atau Memuat Semula ke dalam Kad Prabayar. Pengaktifan atau Muat Semula boleh dilakukan melalui Aplikasi Dompet Mudah Alih BPSB.

6.2

Untuk mengaktifkan Kad Etc., Pelanggan mesti mendaftar sebagai pengguna Dompet Mudah Alih BPSB. Setelah pendaftaran berjaya, pengguna boleh mengaktifkan kad dengan mencipta PIN dan melakukan Muat Semula pada Kad Etc.

6.3

Pelanggan dinasihatkan untuk kerap menukar PIN dalam Aplikasi Dompet Mudah Alih BPSB.

7 PENAMATAN KAD ETC./AKAUN

7.1

BPSB berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk tidak mengesahkan, membatal dan/atau menamatkan Kad Etc. dan/atau Akaun, atau menggantung dan/atau menyekat penggunaan Kad Etc. pada bila-bila masa, tanpa perlu untuk memberi notis atau memberikan apa-apa sebab sekalipun kepada Pelanggan, berkuat kuasa serta-merta dari tarikh notis penamatan.

7.2

Pelanggan dengan ini bersetuju untuk melepaskan BPSB daripada sebarang liabiliti dan untuk menanggung rugi BPSB dan memastikan ia tidak berbahaya terhadap sebarang tuntutan atau permintaan yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada penggantungan, penarikan balik atau keengganan untuk melaksanakan apa-apa Transaksi pada Kad Etc. termasuk sebarang tuntutan yang dikatakan untuk fitnah atau apa-apa kerugian sekalipun.

7.3

Selepas penamatan Kad Etc. dan/atau Akaun, semua wang yang terhutang kepada BPSB di bawah Kad Etc. dan/atau Akaun akan dibayar serta – merta.

7.4

Pelanggan boleh menamatkan atau membatalkan Akaun dengan memberi notis kepada BPSB. Selepas penamatan, semua wang tertunggak yang perlu dibayar di bawah Akaun dan sebarang kekurangan dalam Nilai Tersimpan akan dianggap sebagai wang terhutang kepada BPSB oleh Pelanggan dan hendaklah dibayar serta-merta. Jika Pelanggan gagal menjelaskan sepenuhnya, BPSB boleh meneruskan untuk mengambil sebarang tindakan yang dianggap perlu mengikut budi bicara mutlaknya untuk mendapatkan semula wang yang terhutang.

7.5

Semua baki Nilai Tersimpan dalam Akaun akan dikembalikan kepada Pelanggan (tolak sebarang yuran dan caj yang berkenaan) dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penamatan atau pembatalan Akaun. Bayaran balik hendaklah dibayar kepada Pelanggan melalui cek atau dengan mengkreditkannya ke akaun Pelanggan yang diselenggarakan dengan bank tempatan (hanya jika akaun bank disediakan).

8 KEHILANGAN ATAU KECURIAN INSTRUMEN PEMBAYARAN

8.1

Sekiranya berlaku kehilangan atau kecurian peranti mudah alih atau Kad Prabayar Pelanggan, Pelanggan mesti memaklumkan BPSB dengan segera. Semua Kad Etc. yang hilang atau dicuri hanya boleh dibatalkan oleh BPSB apabila:

(a) pemberitahuan lisan (telefon) oleh Pelanggan dengan pegawai yang diberi kuasa BPSB (“pemberitahuan lisan”); atau

(b) pemberitahuan bertulis yang dialamatkan kepada BPSB melalui surat dan dihantar melalui tangan/mel/ faks (“pemberitahuan bertulis”).

8.2

BPSB hanya boleh menyahaktifkan Kad Etc. apabila menerima notis kehilangan atau kecurian yang sewajarnya. BPSB tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kerosakan dan transaksi yang tidak dibenarkan di mana Pelanggan gagal memberitahu BPSB dengan betul tentang kehilangan atau kecurian.

8.3

Sebagai langkah berhemat, BPSB menasihatkan Pelanggan untuk membuat laporan polis dengan segera untuk mengesahkan tuntutan Pelanggan kehilangan atau kecurian Kad Etc. BPSB boleh mengikut budi bicara sendiri meminta Pelanggan untuk mendapatkan salinan laporan polis yang mengesahkan kejadian itu. BPSB tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang pertikaian atau kerugian yang dialami oleh Pelanggan berhubung dengan sebarang transaksi yang ditanggung daripada penggunaan Kad Etc. tanpa kebenaran, jika Pelanggan tidak dapat memberikan salinan laporan polis apabila diminta oleh BPSB.

8.4

Pelanggan hendaklah dan kekal bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang ditanggung daripada penggunaan Kad Etc. tanpa kebenaran, di mana penyiasatan yang dibuat oleh BPSB atau polis mendedahkan bahawa Pelanggan adalah pihak dalam perolehan mana-mana barangan atau perkhidmatan daripada peniaga yang dilaksanakan melalui penggunaan Kad Etc. dengan menggunakan mana-mana orang yang tidak dibenarkan. Pelanggan hendaklah bertanggungjawab ke atas transaksi tanpa kebenaran tersebut sebelum BPSB menerima pemberitahuan bertulis mengenai kehilangan atau kecurian.

8.5

Apabila kehilangan atau kecurian Kad Etc. Pelanggan atau apabila diketahui bahawa orang atau orang yang tidak dibenarkan telah memperoleh pengetahuan tentang PIN atau penggunaan Kad Etc. Pelanggan yang tidak dibenarkan oleh Pelanggan, Pelanggan boleh meminta BPSB untuk mengeluarkan Kad Etc. gantian dan BPSB berhak mengikut budi bicaranya sendiri tanpa perlu memberikan sebarang alasan untuk menerima atau menolak apa-apa. BPSB tidak bertanggungjawab untuk mengeluarkan Kad Gantian Etc. secara automatik berikutan kehilangan atau kecuriannya.

9 PERKHIDMATAN TAMBAH NILAI / NILAI TERSIMIPAN MAKSIMUM / BAKI DEBIT

9.1

Nilai Tersimpan maksimum yang Pelanggan boleh tambah nilai ke Akaun ialah Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu Sahaja (RM10,000.00) atau sebarang jumlah yang ditentukan oleh BPSB.

9.2

Tambah Nilai boleh dilakukan mengikut cara berikut atau cara lain yang mungkin ditetapkan oleh BPSB dari semasa ke semasa:

(a) memindahkan dana daripada mana-mana Akaun yang disimpan dengan BPSB mengikut cara yang dibenarkan oleh BPSB;

(b) debit dana daripada CASA Pelanggan, kad kredit dan kad debit yang disimpan dengan bank lain melalui FPX;

(c) pemindahan dana melalui FPX menggunakan sistem BPSB; dan

(d) pengkreditan dana melalui Nombor Akaun Maya Affin Bank Pelanggan.

9.3

Semua tambah nilai tidak boleh dianggap telah dibuat sehingga semua dana yang berkaitan telah diterima dan diproses sebagai nilai yang baik oleh BPSB. Muat semula wang tambahan ke Akaun mungkin ditangguhkan. Akibatnya, wang yang dipindahkan tidak akan tersedia untuk kegunaan Pelanggan dan BPSB tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan dalam memindahkan wang ke Akaun.

9.4

BPSB tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas apa-apa kos, kehilangan atau kerosakan (sama ada secara langsung atau tidak langsung), atau untuk kehilangan hasil, kehilangan keuntungan atau apa-apa kerugian berbangkit akibat daripada kelewatan dalam tambah nilai.

9.5

Pelanggan tidak boleh memuat semula lebih daripada Nilai Tersimpan maksimum dan adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memastikannya. Jika memuatkan semula jumlah melebihi Nilai Tersimpan maksimum Akaun, tambah nilai hendaklah dikembalikan. BPSB tidak akan bertanggungjawab apabila tambah nilai tidak berjaya.

10 NOMBOR AKAUN MAYA AFFIN BANK

10.1

Nombor Akaun Maya Affin Bank ialah saluran di mana Pelanggan boleh memuat semula Akaun mereka yang diselenggara dengan BPSB melalui pindahan bank dalam talian atau luar talian.

10.2

Nombor Akaun Maya Affin Bank akan diberikan oleh BPSB kepada Pelanggan selepas Pelanggan telah mendaftar untuk Kad Etc. dan telah diluluskan oleh BPSB. Pelanggan boleh melihat Nombor Akaun Maya Affin Bank mereka dalam Aplikasi Mudah Alih BPSB mereka.

10.3

Sebagai tambahan dan tanpa menjejaskan sebarang hak atau remedi yang mungkin ada pada BPSB (di sisi undang-undang atau sebaliknya), selagi BPSB bertindak dengan niat baik dalam memberikan Nombor Akaun Maya Affin Bank, BPSB tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan berkenaan dengan mana-mana dan semua liabiliti, kerugian (termasuk kerugian tidak langsung dan berbangkit), ganti rugi, kos, caj dan perbelanjaan dalam apa jua bentuk atau bagaimanapun timbul, termasuk yuran guaman apa jua yang dialami oleh Pelanggan berhubung dengan Nombor Akaun Maya Affin Bank melainkan disebabkan secara langsung oleh jumlah kasar BPSB kecuaian, lalai atau penipuan.

10.4

Dana hendaklah disalurkan ke dalam Akaun Pelanggan mengikut selang masa penjadualan yang disiarkan di Laman Web BPSB. Ia adalah budi bicara mutlak BPSB untuk menentukan selang masa penjadualan yang disiarkan dan ia mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa. BPSB tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat sebarang kelewatan kepada pengeluaran dana atas apa jua sebab.

11 PEMINDAHAN DANA-DANA DOMESTIK

11.1

Pindahan Dana Domestik bermaksud dana yang dipindahkan antara Akaun.

11.2

Kedua-dua pengirim dan penerima pindahan dana mestilah mempunyai Akaun masing – masing.


11.3

Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan ketepatan maklumat yang diberikan untuk setiap pemindahan dana, termasuk alamat e-mel atau nombor telefon serta nombor Akaun penerima dan jumlah yang akan dipindahkan.

12 PERKHIDMATAN KIRIMAN DAN PENUKARAN WANG

12.1

Pelanggan boleh menghantar dana dalam Kad Etc. kepada penerima yang menetap di luar Malaysia melalui syarikat kiriman wang berlesen yang mana BPSB mempunyai kerjasama dengan (“Syarikat Kiriman Wang”).

12.2

Kadar pertukaran akan ditentukan oleh Syarikat Kiriman Wang.

12.3

Yuran kiriman wang akan dikenakan (pada kadar sedemikian yang akan ditentukan oleh Syarikat Kiriman Wang dari semasa ke semasa) pada sebarang transaksi kiriman wang dan akan dicaj kepada Pelanggan oleh Syarikat Kiriman Wang.

12.4

Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan ketepatan maklumat yang diberikan untuk setiap kiriman wang.

12.5

Jika terdapat sebarang kelewatan dalam pemindahan dana atas apa jua sebab, Pelanggan tidak akan menanggung BPSB dan / atau Syarikat Kiriman Wang bertanggungjawab atas kelewatan tersebut.

12.6

Pelanggan hendaklah terikat dengan Terma dan Syarat yang ditetapkan oleh BPSB dan/atau Syarikat Kiriman Wang dan hendaklah memberi kuasa kepada BPSB dan / atau Syarikat Kiriman Wang untuk mengambil langkah sedemikian untuk mematuhi peraturan dan / atau garis panduan berkaitan yang dikeluarkan oleh badan kawal selia yang berkaitan.

12.7

Untuk mengelakkan keraguan, BPSB bukanlah syarikat kiriman wang berlesen. Semua transaksi kiriman wang dilakukan oleh Syarikat Kiriman Wang dan tertakluk kepada Terma dan Syarat Syarikat Kiriman Wang.

12.8

Terma penggunaan ini dikawal oleh undang-undang Malaysia. Pelanggan bersetuju bahawa Mahkamah Malaysia mempunyai bidang kuasa ke atas semua perkara yang timbul daripada syarat penggunaan ini.

13 PEMBAYARAN BIL

13.1

BPSB boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan mengikut budi bicara mutlaknya, menarik balik mana-mana pengebil daripada senarainya atau meminda senarai pengebilnya tanpa memberikan sebarang sebab dan Pelanggan bersetuju bahawa BPSB tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin dialami oleh Pelanggan akibat tindakan BPSB.

13.2

Perkhidmatan pembayaran bil hendaklah digunakan hanya untuk tujuan menjelaskan bil kepada pengebil sebagaimana yang ditentukan oleh BPSB dari semasa ke semasa. Pelanggan hendaklah mematuhi prosedur, keperluan dan terma setiap pengebil berkenaan dengan menyelesaikan bil masing-masing.

13.3

Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan ketepatan maklumat yang diberikan tentang setiap pembayaran bil, termasuk penerima bil, nombor akaun bil dan jumlah transaksi.

13.4

Pelanggan bersetuju bahawa, dengan menjadualkan pembayaran, Pelanggan memberi kuasa kepada BPSB, pengebil yang pembayarannya dijadualkan dan ejen masing-masing, untuk memulakan catatan debit ke dalam Akaun Pelanggan dalam jumlah yang diperlukan untuk membayar bil pengebil, dan untuk memulakan sebarang catatan debit atau kredit ke Akaun Pelanggan yang diperlukan untuk membetulkan sebarang kesilapan dalam pembayaran. Kebenaran ini akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya sehingga BPSB menerima notis daripada Pelanggan mengenai penamatan kebenaran tersebut.

13.5

BPSB tidak akan bertanggungjawab untuk memastikan pembayaran bil tepat pada masanya oleh Pelanggan dan BPSB juga tidak akan bertanggungjawab untuk memantau pembayaran bil atau memberitahu mana-mana orang tentang pembayaran lewat untuk sebarang bil.

13.6

BPSB tidak bertanggungjawab untuk membantu menyelesaikan sebarang pertikaian Pelanggan dengan mana-mana pengebil dan Pelanggan hendaklah menyelesaikan sebarang pertikaian secara terus dengan pengebil yang berkenaan.

13.7

Pembayaran adalah terhad kepada pengebil domestik (Malaysia) dan mesti dibuat dalam Ringgit Malaysia. Had lain pada pembayaran melalui Perkhidmatan mungkin dimasukkan dalam terma dan syarat.

14 KEWAJIPAN PELANGGAN

Kewajipan Pelanggan termasuk:

a) Menjaga dengan munasabah Kad Etc. dan peranti mudah alih untuk mengelakkan kehilangan, kecurian, kerosakan dan gangguan;

b) tidak menggunakan Produk dan Perkhidmatan BPSB untuk aktiviti yang menyalahi undang-undang atau membenarkan orang lain menggunakan Akaun untuk aktiviti yang menyalahi undang-undang;

c) tidak mengubahsuai, menyongsang aturan atau menyalin, atau membenarkan orang lain melakukan perkara yang sama, kepada Kad Etc.

d) tidak menggunakan Kad Etc. dengan pengimbas yang tidak sesuai untuk Produk dan Perkhidmatan BPSB;

e) Kad Etc. akan kekal menjadi hak milik BPSB pada setiap masa dan Pelanggan tidak boleh memindahkan atau sebaliknya berpisah dengan kawalan atau pemilikan Kad Etc. untuk sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh BPSB;

f) mengekalkan keselamatan dan kawalan yang mencukupi bagi mana-mana dan semua ID, kata laluan, nombor pengenalan peribadi (PIN) atau sebarang kod lain yang digunakan untuk mengakses Perkhidmatan;

g) memaklumkan BPSB dengan segera secara bertulis tentang sebarang perubahan kepada butir-butir Pelanggan yang diberikan kepada BPSB semasa permohonan/pendaftaran dan seterusnya memberikan butiran lain kepada BPSB yang mungkin diminta oleh BPSB dari semasa ke semasa;

h) memastikan jumlah Nilai Tersimpan tidak melebihi Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu Sahaja (RM10,000.00) atau mana-mana amaun yang ditentukan oleh BPSB;

i) memastikan bahawa Transaksi yang digunakan dan wang atau dana yang digunakan untuk Muat Semula tidak diperoleh daripada mana-mana sumber yang menyalahi undang-undang mahupun berkaitan dengan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti yang dinyatakan di bawah FSA dan AMLA;

j) penggunaan Kad Etc. hendaklah tertakluk kepada semua peruntukan FSA, AMLA dan semua peraturan dan arahan yang dibuat di bawahnya oleh Bank Negara Malaysia. Jika BPSB percaya atas alasan munasabah bahawa membuat Transaksi boleh melanggar mana-mana undang-undang Malaysia atau mana-mana negara lain, BPSB boleh mengikut budi bicara mutlaknya menangguhkan, menyekat atau enggan membuat Transaksi dan BPSB tidak akan menanggung sebarang liabiliti kepada Pelanggan jika BPSB berbuat demikian. Pelanggan bersetuju untuk melepaskan BPSB daripada semua liabiliti dan untuk menanggung rugi dan memelihara BPSB daripada sebarang bahaya kerugian atau kerosakan yang mungkin dialami oleh Pelanggan sebagai akibatnya; dan

k) Pelanggan mengakui bahawa BPSB mungkin perlu bertindak segera dan atas maklumat terhad jika terdapat syak wasangka penipuan, pengubahan wang haram atau aktiviti haram yang lain.

15 PENGGANTIAN KAD ETC.

15.1

Sekiranya Kad Etc. rosak, Pelanggan mesti memulangkan Kad Etc. yang rosak kepada BPSB dan mengikut prosedur yang ditetapkan untuk mendapatkan Kad Etc. baru.

15.2

BPSB berhak untuk mengenakan bayaran yang berpatutan untuk penggantian Kad Etc.

15.3

Jika BPSB meluluskan permintaan Pelanggan untuk penggantian Kad Etc., dan setelah pengesahan yang betul, BPSB akan mengeluarkan Kad Etc. baru kepada Pelanggan dengan nombor kad baru. Baki dana (tolak yuran dan caj yang dikenakan) daripada Kad Etc. dan /atau Akaun Pelanggan yang hilang, dicuri atau disekat sebelumnya akan dipindahkan ke Akaun baharu Pelanggan dengan sewajarnya.

15.4

Jika BPSB tidak mengeluarkan kepada Pelanggan Kad Gantian Etc., baki dalam Akaun Kad Etc. Pelanggan yang hilang atau dicuri (tolak sebarang yuran dan caj yang berkenaan) akan dikembalikan kepada Pelanggan dengan mendepositkannya ke dalam akaun bank Pelanggan (dengan syarat Pelanggan telah memberikan BPSB butiran akaun perbankannya) atau mengikut mana-mana polisi dalaman BPSB yang lain.

16 KETIDAKAKTIFAN

16.1

Jika tiada aktiviti selama dua belas (12) bulan berturut-turut dengan mana-mana Instrumen Pembayaran, Kad Etc. / Akaun akan dianggap sebagai tidak aktif. BPSB berhak untuk menamatkan Akaun tidak aktif.

16.2

Sekiranya Kad Etc. / Akaun dorman mempunyai baki selepas tempoh enam (6) tahun, BPSB hendaklah menamatkan Akaun dorman dan selepas itu bakinya hendaklah dipindahkan kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut mengikut Akta Wang Tak Dituntut 1965.

16.3

Sebelum penamatan Akaun tidak aktif, Pelanggan boleh mengemukakan permintaan untuk bayaran balik ke atas baki (tolak yuran dan caj yang berkenaan) yang tinggal dalam Akaun.

17 KAD LUPUT

17.1

Kad Etc. Adalah sah selama 5 tahun atau tarikh yang ditentukan oleh BPSB dari semasa ke semasa mengikut budi bicara BPSB.

17.2

Setelah Kad Etc. tamat tempoh, Pelanggan mungkin menghadapi kegagalan penggunaan.

17.3

Selepas tamat tempoh Kad Etc., ia akan diperbaharui, Pelanggan boleh meminta BPSB untuk memperbaharui kad. Pembaharuan Kad Etc. baharu selepas tempoh tamat adalah mengikut budi bicara mutlak BPSB.

17.4

Pelanggan mesti memberitahu BPSB jika Kad Etc. baru tidak diterima selepas pembaharuan dibuat.

18 PEMULANGAN DAN PEMBATALAN

18.1

Bayaran balik Kad Etc. tersedia dalam kes – kes berikut:

a) BPSB memotong Akaun Pelanggan lebih daripada sekali (berbilang kali) untuk Produk / Perkhidmatan yang sama;

b) Akaun Pelanggan ditamatkan atas sebab-sebab tertentu dan dengan baki dalam Akaun;

c) Amaun Tambah Nilai yang ditolak daripada akaun Pelanggan yang dikekalkan dengan banknya, tetapi jumlah tersebut belum dikreditkan ke Kad Etc. / Akaun.

18.2

BPSB boleh meminta Pelanggan untuk menyediakan dokumen sokongan untuk bayaran balik tersebut di atas.

18.3

Untuk pembatalan pesanan pembelian, Pelanggan boleh sama ada menghubungi Pedagang Sah atau melawat kedai Pedagang Sah untuk meminta bayaran balik terus daripada Pedagang Sah. BPSB hanya akan membayar balik kepada Pelanggan jika Pedagang Sah telah memulakan prosedur bayaran balik yang sah.

19 PERTIKAIAN TRANSAKSI

19.1

Pelanggan mesti memaklumkan BPSB tentang sebarang pertikaian dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh transaksi atau tarikh pembayaran dihantar. BPSB tidak bertanggungjawab untuk melayan sebarang pertikaian yang difailkan selepas tempoh masa ini.

19.2

BPSB akan membuat susulan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja untuk meminta dokumen sokongan daripada Pelanggan.

19.3

Apabila diminta, Pelanggan diberi masa sehingga tujuh (7) hari bekerja untuk mengemukakan resit dan dokumen sokongan lain.

19.4

Sekiranya Pelanggan mempertikaikan transaksi, BPSB berhak untuk menyemak situasi dan berkomunikasi dengan Pedagang Sah untuk mencadangkan penyelesaian dan tindakan yang sewajarnya.

19.5

Sekiranya penyiasatan dan pengesahan yang dijalankan oleh BPSB mendedahkan bahawa transaksi yang dipertikaikan adalah (adalah) tepat, tulen dan dibenarkan dengan betul oleh Pelanggan, Pelanggan kemudiannya akan bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dipertikaikan.

19.6

BPSB akan menyelesaikan pertikaian dalam tempoh enam puluh (60) hari bekerja dari tarikh pertikaian difailkan. Walau bagaimanapun, bagi kes pertikaian kompleks yang tidak dapat diselesaikan dalam tempoh yang dinyatakan, BPSB hendaklah memberitahu Pelanggan kelewatan dan sebab kelewatan tersebut.

20 PENGECUALIAN LIABILITI

20.1

BPSB, pegawai, pekerja, dan / atau ahli gabungannya tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atau mana – mana pihak ketiga yang diberi kuasa oleh atau menuntut melalui Pelanggan untuk apa – apa kerugian atau kerosakan, sama ada secara langsung, tidak langsung, istimewa atau berbangkit, atau untuk kehilangan perniagaan, hasil atau keuntungan atau apa – apa jenis yang dialami oleh Pelanggan atau mana – mana orang yang diberi kuasa oleh Pelanggan, atau apa – apa kerugian, kerosakan atau kecederaan yang disebabkan atau dialami oleh seseorang atau kerosakan harta benda yang timbul dari atau disebabkan oleh:

a) penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan oleh Pelanggan atau mana-mana orang yang dibenarkan oleh Pelanggan, Perkhidmatan atau mana-mana bahagian daripadanya;

b) sebarang kerosakan, penggunaan tanpa kebenaran, pengklonan atau kecacatan dalam Perkhidmatan atau Kad Etc. atau mana-mana bahagiannya atas apa jua sebab;

c) sebarang perbuatan, peninggalan, kesilapan, keingkaran atau kelewatan oleh BPSB, pegawai, pekerja dan dan / atau sekutunya berhubung dengan Perkhidmatan;

d) berkenaan dengan sebarang representasi atau implikasi yang mungkin timbul akibat daripada:

  • sebarang pembatalan atau keengganan untuk memperbaharui atau mengeluarkan semula Kad Etc. baharu oleh BPSB;
  • sebarang penggantungan atau sekatan yang dikenakan oleh BPSB ke atas penggunaan Kad Etc.;
  • pengedaran butir – butir Kad Etc. yang tidak sah kepada Pedagang Sah;
  • pengeluaran mana – mana faedah atau keistimewaan yang diberikan kepada Pelanggan di bawah Kad Etc.

e) timbul daripada apa-apa perbuatan atau peninggalan mana – mana Pedagang Sah, walau apa pun sebabnya;

f) disebabkan oleh sebarang pengekalan Kad Etc. dan / atau penolakan oleh mana – mana Pedagang Sah untuk menghormati Kad Etc.;

g) berkenaan dengan sebarang kenyataan, representasi atau komunikasi yang dibuat oleh mana – mana Pedagang Sah;

h) akibat daripada kecacatan atau kekurangan dalam barangan yang dibeli atau perkhidmatan yang diberikan oleh mana – mana Pedagang Sah; dan / atau

i) disebabkan oleh sebarang perbuatan /peninggalan di luar kawalan munasabah BPSB.

20.2

Tanpa mengehadkan keluasan BPSB, pegawai, pekerja, dan / atau ahli gabungannya tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atau mana – mana pihak ketiga yang diberi kuasa oleh atau menuntut melalui Pelanggan untuk:

a) sebarang tuntutan untuk libel, fitnah, pelanggaran mana – mana hak harta intelek yang timbul daripada penghantaran dan penerimaan bahan berkaitan dengan Perkhidmatan dan sebarang tuntutan yang timbul daripada apa – apa perbuatan atau peninggalan pihak Pelanggan berhubung dengan Perkhidmatan atau mana – mana bahagian daripadanya;

b) sebarang kerugian atau kerosakan yang disebabkan kepada Pelanggan akibat daripada penggantungan / penamatan Perkhidmatan dan gangguan / kehilangan Perkhidmatan atau mana – mana bahagian daripadanya daripada sebarang sebab;

c) sebarang kehilangan, herotan atau kerosakan data yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan sebarang akses yang menyalahi undang – undang atau tidak dibenarkan kepada data Kad Etc. Pelanggan; dan

d) gangguan atau ketiadaan Perkhidmatan akibat daripada memasukkan tetapi tidak terhad kepada isu perisian, kegagalan peralatan atau kesesakan dalam rangkaian ahli gabungan.

21 INDEMNITI

Pelanggan bersetuju untuk menanggung rugi, tidak memudaratkan dan mempertahankan BPSB dan sekutunya daripada sebarang kerugian dan kerosakan yang mungkin berpunca daripada atau berkaitan dengan:

a) Pelanggaran Terma & Syarat yang dinyatakan di sini;

b) Penggunaan tidak wajar Portal Web BPSB dan / atau Perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih BPSB oleh Pelanggan;

c) Sebarang tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga yang timbul daripada isu yang berkaitan dengan sebarang kegagalan, kelewatan atau gangguan produk dan / atau Perkhidmatan seperti yang disediakan oleh Portal Web dan Perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih BPSB disebabkan oleh kesilapan dalam maklumat yang diberikan oleh Pelanggan termasuk penerima salah kenal pasti, nama dan nombor pemegang akaun yang salah; dan / atau

d) Penggunaan produk / Portal Web BPSB dan perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih BPSB dalam apa jua cara yang melanggar Terma & Syarat atau sebaliknya melanggar mana – mana undang-undang, peraturan atau undang – undang.

22 PERLINDUNGAN MAKLUMAT PERIBADI

22.1

BPSB perlu mendapatkan maklumat peribadi Pelanggan untuk menyediakan Produk dan Perkhidmatan kepada Pelanggan.

22.2

BPSB tidak akan menjual atau menyewa maklumat peribadi kepada pihak ketiga tanpa kebenaran Pelanggan.

22.3

BPSB akan memadamkan data peribadi Pelanggan yang tidak lagi diperlukan untuk memenuhi tujuan ia akan digunakan.

22.4

Pelanggan juga berhak meminta BPSB membetulkan data peribadi yang dianggap tidak tepat dengan menulis/menelefon ke BPSB.

23 KEBENARAN UNTUK PENDEDAHAN MAKLUMAT

23.1

Pelanggan dengan ini menjamin dan mengaku janji bahawa semua maklumat peribadi yang diberikan oleh Pelanggan kepada BPSB adalah benar, tepat dan lengkap.

23.2

Pelanggan dengan ini memberi kebenaran dan persetujuan secara tidak boleh ditarik balik kepada BPSB untuk mendedahkan apa-apa maklumat atau dokumen yang berkaitan dengan Kad Etc., Akaun Pelanggan, butir – butir atau hal lain (kewangan atau sebaliknya) atau apa-apa maklumat lain yang BPSB mungkin mengikut budi bicara mutlak dan mutlak BPSB yang difikirkan sesuai kepada Bank Negara Malaysia dan mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan dengan Bank Negara Malaysia dan mana – mana pihak berkuasa yang berkaitan. rakan sekerja, dan kepada mana – mana pihak lain sesiapa sahaja dan untuk apa -apa tujuan sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh BPSB mengikut budi bicara mutlak BPSB sepenuhnya, yang dianggap wajar.

23.3

Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa untuk BPSB menyediakan Perkhidmatan dan / atau keistimewaan Kad Etc., perkongsian, pengambilan semula, pengemaskinian dan pemprosesan data peribadi Pelanggan akan berlaku antara Kad Etc., ahli gabungan BPSB dan mana – mana pihak ketiga berkaitan dengan peruntukan Kad Etc. dan Pelanggan yang sama telah bersetuju dengan Kad Etc.

23.4

Pelanggan bersetuju bahawa di mana kebenaran bertulis Pelanggan diperlukan oleh undang – undang atau sebaliknya untuk sebarang pendedahan oleh BPSB dan mana-mana pegawai, pekerja, kontraktor atau penyedia perkhidmatan BPSB, menandatangani borang pendaftaran Kad Etc. dan / atau tandatangan Kad Etc. dan / atau penggunaan Kad Etc. akan terbentuk dan dianggap mencukupi sebagai kebenaran bertulis untuk pendedahan tersebut.

23.5

Pelanggan mengaku janji untuk memastikan BPSB tidak berbahaya dan memastikan BPSB dilindungi sepenuhnya daripada dan terhadap semua tuntutan, kerugian, kerosakan (termasuk kerosakan langsung atau tidak langsung) atau liabiliti walau apa pun dan walau apa jua pun yang timbul daripada pendedahan maklumat tersebut oleh BPSB atau sebarang kesilapan, ketidaktepatan atau salah nyata maklumat tersebut sama ada disebabkan oleh BPSB atau kegagalan atau kegagalan sistem atau sebaliknya.

23.6

Pelanggan telah membaca, memahami dan menerima bahawa semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini dan berkaitan dengan penggunaan Kad Etc. dan bahawa ia mengikat Pelanggan.

24 SEMAKAN REKOD TRANSAKSI

24.1

Sejarah transaksi (“Penyata Akaun Pelanggan”) yang terdiri daripada penyata yang memperincikan transaksi akaun Pelanggan, yuran & caj, jumlah baki akaun dan semua maklumat penting lain hendaklah tersedia dalam talian di bawah profil Akaun pada Aplikasi Mudah Alih BPSB.

24.2

Pelanggan diminta untuk log masuk ke Akaun BPSB dengan menggunakan ID pengguna dan kata laluan sendiri untuk:

a) melihat sejarah Transaksi; dan

b) memuat turun dan / atau cetak sejarah Transaksi.

24.3

Salinan cetak sejarah Transaksi tersedia atas permintaan melalui Aplikasi Mudah Alih BPSB atau hubungi Khidmat Pelanggan. Semua pengeluaran salinan cetak adalah tertakluk kepada caj perkhidmatan yang ditentukan oleh BPSB.

25 POLISI PENGGUNAAN DALAM TALIAN

25.1

Pautan ke laman web atau maklumat pihak ketiga disediakan untuk kemudahan Pelanggan sahaja. Jika Pelanggan menggunakan pautan ini, Pelanggan akan meninggalkan Laman Web BPSB ini dan akan tertakluk kepada terma yang terkandung di mana-mana laman web pihak ketiga tersebut. BPSB tidak bertanggungjawab ke atas ketersediaan mana-mana laman web pihak ketiga tersebut. BPSB belum menyemak, tidak bertanggungjawab, dan tidak menerima liabiliti berkenaan dengan, sebarang maklumat atau pendapat yang terkandung di mana – mana laman web pihak ketiga tersebut.

25.2

Pengendali web BPSB dilindungi oleh firewall yang sentiasa dikemaskini. Walaubagaimanapun, oleh kerana keselamatan e-mel biasa tidak dapat dijamin, Pelanggan tidak boleh mengirim ke BPSB sebarang e-mel yang mengandungi sebarang Data Peribadi.

25.3

Atas sebab sifat Internet, Transaksi yang dilakukan atau mesej e-mel yang dihantar melalui Laman Web BPSB ini mungkin tertakluk kepada gangguan, pemadaman transmisi, transmisi tertunda atau transmisi data yang salah. Dalam keadaan apa pun BPSB tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan dalam rangkaian komunikasi, atau ketepatan atau garis masa mesej dan Transaksi yang dihantar melalui Laman Web BPSB.

25.4

Pelayan web BPSB juga boleh mengumpul data yang berkaitan dengan sesi dalam talian Pelanggan termasuk alamat IP dan / atau nama domain Pelanggan, yang mana penggunaannya adalah untuk menyediakan maklumat statistik agregat, pensamaran, mengenai penggunaan pelayan supaya BPSB dapat memenuhi permintaan dan jangkaan pelayar ke Laman Web BPSB dengan lebih baik.

25.5

BPSB menggunakan cookies untuk mengenal pasti komputer dan seringkali menyertakan pengecam unik samaran. Cookies adalah sebilangan kecil maklumat yang disimpan secara automatik pada pelayar internet seseorang di komputer mereka yang dapat diambil oleh Laman Web BPSB. Maklumat yang dikumpul oleh cookies adalah gabungan penyelidikan data samaran, dan tidak mengandungi maklumat nama atau alamat atau maklumat apa pun yang membolehkan sesiapa sahaja menghubungi Pelanggan melalui telefon, e-mel atau cara lain. Sebilangan besar pelayar internet kebiasaannya akan terus menerima cookies. Jika tidak, Pelanggan boleh memilih menetapkan pelayar internet mereka untuk mematikan cookies. Walaubagaimanapun, dengan mematikannya, Pelanggan mungkin tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya Laman Web BPSB, termasuklah perkhidmatan dalam talian.

26 CAP DAGANGAN, LOGO DAN HAK CIPTA

26.1

Cap dagangan, logo dan hak cipta kandungan atau maklumat di Laman Web BPSB dimiliki oleh BPSB atau pembekal – pembekal perkhidmatan lain yang membenarkan penggunaannya di Laman Web BPSB. Kesemua ini tidak boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis dari BPSB atau pemilik hak harta intelek yang berkaitan.

26.2

Tidak ada bahagian dari Laman Web BPSB yang boleh diubah, diterbitkan semula, disimpan dalam sistem perolehan semula, dihantar, disalin, diedarkan atau digunakan dalam apa-apa cara lain atau untuk sebarang tujuan tanpa mendapat persetujuan bertulis BPSB.

27 PERUBAHAN DALAM PERJANJIAN

27.1

BPSB boleh mengikut budi bicara mutlaknya untuk meminda, mengubah, atau memadam mana – mana Terma dan Syarat di sini pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa dengan memberikan notis dua puluh satu (21) hari.

27.2

Sebarang pindaan sedemikian hendaklah berkuat kuasa dan mengikat Pelanggan dari tarikh yang dinyatakan dalam notis yang mungkin diberikan kepada Pelanggan dalam mana – mana satu daripada cara berikut:

a) melalui penyiaran di Laman Web BPSB;

b) melalui paparan di premis BPSB;

c) melalui mel elektronik kepada alamat mel elektronik terakhir Pelanggan yang diketahui dalam rekod BPSB;

d) melalui pos biasa kepada alamat terakhir Pelanggan dalam rekod BPSB;

e) melalui sistem pesanan ringkas (SMS);

f) melalui notis kepada Pelanggan dalam apa-apa cara lain yang difikirkan sesuai oleh BPSB,


dan Pelanggan akan dianggap telah menerima perubahan dan bersetuju dengan pindaan tersebut jika Pelanggan terus menyimpan atau menggunakan Kad Etc. selepas itu.

28 PEMBERITAHUAN

28.1

Semua notis, permintaan dan / atau komunikasi lain kepada BPSB mesti disampaikan ke alamat berikut:

Bahagian Khidmat Pelanggan

Bayo Pay (M) Sdn Bhd

No. 72-3, Jalan PJU 5/22, Encorp Strand

Pusat Perdagangan Kota Damansara

Kota Damansara PJU5

47810 Petaling Jaya, Selangor

Tel. No.: 603 – 7621 5151 Fax No.: 603 – 7662 1264

E-mail : support@bayo.my

28.2

Sekiranya terdapat aduan atau pertanyaan, anda boleh menghubungi badan – badan berikut,

a)

Bank Negara Malaysia

Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK)

Ground Floor, D Block

Jalan Dato’ Onn

50480 Kuala Lumpur.

b)

Contact Centre (BNMTELELINK)

Tel No. : 1-300-88-5465

(Foreign : 603 – 2174 1717)

Fax No. : 603 – 2174 1515

Email : bnmtelelink@bnm.gov.my

c)

Ombudsman for Financial Services

14th floor, Main Block

Menara Takaful Malaysia

No. 4, Jalan Sultan Sulaiman

50000 Kuala Lumpur.

29 KEBOLEHASINGAN PERUNTUKAN

Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini menjadi atau ditentukan sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang, atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa jua aspek di bawah mana-mana undang – undang, peraturan atau peraturan, baki Terma dan Syarat ini tidak akan terjejas, dan semua peruntukan lain Terma dan Syarat ini masih sah dan boleh dikuatkuasakan.

30 UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG MENGELOLA

Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang – undang Malaysia. Anda mengizinkan dan bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia berkenaan semua perkara yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Kad oleh anda di bawah Terma dan Syarat ini.

31 BAHASA

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara Terma dan Syarat ini dan terjemahannya dalam mana – mana bahasa lain, versi bahasa Inggeris Terma dan Syarat ini akan menggantikan dan mengatasi mana – mana bahasa lain.

32 LAIN-LAIN

32.1

Kegagalan atau kelewatan BPSB untuk melaksanakan apa – apa hak, kuasa atau keistimewaan tidak akan menjejaskan liabiliti Pelanggan kepada BPSB dan tidak juga mana-mana satu atau sebahagian pelaksanaan mana – mana hak, kuasa atau keistimewaan menghalang BPSB daripada terus melaksanakan hak, kuasa atau keistimewaannya yang terkandung dalam Terma dan Syarat ini.

32.2

Kewajipan Pelanggan hendaklah mengikat wakil sah atau pengganti hak milik Pelanggan.

32.3

Sekiranya terdapat sebarang ketidakpastian daripada Terma dan Syarat ini, ketidakpastian tersebut akan diselesaikan oleh BPSB. Keputusan BPSB tentang maksud mana – mana peruntukan dan jika berkenaan, adalah pilihan BPSB terhadap peruntukan yang sesuai untuk digunakan pada situasi tertentu adalah muktamad dan mengikat Pelanggan.

32.4

BPSB boleh pada bila – bila masa menggabungkan mana-mana atau semua Akaun Pelanggan dengan BPSB dan / atau mengakhiri atau memindahkan sejumlah wang ke kredit akaun tersebut untuk pembayaran semua wang yang tertunggak.

33 FORCE MAJEURE

33.1

Tanpa mengehadkan keluasan mana-mana peruntukan dalam Terma dan Syarat ini, BPSB tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan untuk melaksanakan kewajipannya di sini kesan dari sebarang tindakan diluar dari kawalan, pemberontakan atau kekacauan awam, operasi ketenteraan atau tindakan keganasan, semua kecemasan kebangsaan atau tempatan, tindakan atau peninggalan kerajaan, atau mana – mana pihak berkuasa berwibawa, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa jua bentuk masalah buruh atau pertikaian perindustrian, kebakaran, kilat, penenggelaman, letupan, banjir, perbuatan atau peninggalan orang atau badan, pandemik (termasuk tetapi tidak terhad kepada pandemik Covid-19), wabak atau pelanggaran, kelewatan atau kegagalan yang terjadi akibat pandemik atau wabak tersebut, yang BPSB tidak mempunyai kawalan ke atas atau apa-apa sebab di luar kawalan munasabah BPSB.

33.2

Perkhidmatan mungkin kadangkala terjejas oleh gangguan yang disebabkan oleh objek di luar kawalan BPSB seperti bangunan, laluan bawah tanah dan keadaan cuaca, gangguan elektromagnet, kegagalan peralatan atau kesesakan dalam Sistem Pembayaran Mudah Alih. Sekiranya berlaku gangguan sedemikian, BPSB tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang ketidakupayaan untuk menggunakan atau mengakses perkhidmatan, gangguan atau gangguan perkhidmatan.

Version 01/2023

Revised: 26 June 2023